STORE POLICY  

CUSTOMER CARE

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti: 

Nomad company s.r.o., 
so sídlom Špitálska 51, 811 08, Bratislava, 
IČO: 51 023 679, DIČ: 2120563544, IČ DPH: SK2120563544, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 121518/B, 

(ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.svokrinejazyky.sk (ďalej len„svokrinejazyky.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”).

Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod”) na matsu-matcha.com.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na matsu-matcha.com.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na matsu-matcha.com.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na matsu-matcha.com a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na matsu-matcha.com.

Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
Nomad company s.r.o., Špitálska 51, 811 08, Bratislava, E-mail: contact@matsu-matcha.com 
Tel.č.: +421 949 180 576

2. Objednávka

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach matsu-matcha.com. 

Aj keď sa snažíme fotografie produktov v katalógu pravidelne aktualizovať podľa aktuálnej ponuky, fotografie sú ilustračné. Môže sa teda stať, že objednaný produkt bude v skutočnosti mierne odlišný od toho, ktorý bol vyobrazený na fotografii. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka bezodkladne potvrdená potvrdzujúcim e-mailom na zadaný e-mail. Tento obsahuje detaily objednávky a všetky dôležité údaje týkajúce sa prevzatia tovaru. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu contact@matsu-matcha.com.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky, ktoré zároveň slúži ako doklad pri uplatňovaní záruky. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

V prípade, že si kupujúci pri nákupe zvolí možnosť platby platobnou alebo kreditnou kartou priamo na predajni, tovar je povinný si prevziať do 1 (slovom: jedného) týždňa od objednávky. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní, objednávku predávajúci stornuje a objednaný tovar ponúkne na predaj inému kupujúcemu.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,

 • kontakt (telefón a e-mailová adresa; v prípade právnických osôb aj IČO a DIČ)

 • názov a množstvo objednávaného tovaru.

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

3. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred
jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese contact@matsu-matcha.com alebo telefonicky na čísle +421 949 180 576. 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

4. Dodacie, platobné a cenové podmienky

Dodanie tovaru sa uskutočňuje:

 • osobným prevzatím tovaru kupujúcim v priestoroch sídla predávajúceho;

 • doručením tovaru v rámci mesta Bratislava predávajúcim;

 • doručením tovaru kuriérskou službou: 

  • Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-obchodu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Predávajúci je oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru. Objednávky, ktorých súčasťou sú aj živé rastliny, Predávajúci odosiela v pondelok, utorok alebo v stredu z dôvodu, aby sa maximalizovala pravdepodobnosť doručenia v tom istom týždni a predišlo sa znehodnoteniu rastlín počas prepravy. V prípade, že predávajúci neodošle objednávku v dňoch podľa predchádzajúcej vety, bezodkladne to oznámi Kupujúcemu a dohodne si s ním náhradný termín odoslania tovaru.

  • Kuriérska služba informuje Kupujúceho o odoslaní tovaru e-mailom na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke. Status elektronickej objednávky si môže Kupujúci skontrolovať podľa čísla, ktoré mu kuriérska služba dodá v e-maile podľa predchádzajúcej vety.

  • Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

  • Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

  • Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

  • Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky. 

  • Predávajúci nezodpovedá za škody tovaru spôsobené mrazom, pokiaľ si Kupujúci pri nákupe nezvolí možnosť „Doručenie kuriérom s výhrevným telesom proti prechladnutiu rastlín)“

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

 • Platba prevodom na účet. V tomto prípade bude tovar pripravený na prevzatie až po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet Predávajúceho, vedený v Tatra banka, a. s., IBAN: SK57 1100 0000 0029 3024 8810. Pri platbe uvedie Kupujúci ako variabilný symbol číslo objednávky.

 • Platba kartou pri prevzatí tovaru. Pri tomto spôsobe platby Kupujúci za objednaný tovar platí kreditnou alebo debetnou kartou v sídle Predávajúceho.

 • Platba kartou prostredníctvom platobnej brány Card Pay na stránke Predávajúceho.

V prípade, že si Kupujúci zvolil doručenie tovaru kuriérskou službou, Predávajúci mu umožňuje platbu prevodom na účet alebo platbu kartou prostredníctvom platobnej brány Card Pay.

Kúpna cena tovaru je uvedená vždy pri vybranom tovare a takisto Vám bude potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH, pretože predávajúci nie je platcom DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na svokrinejazyky.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na svokrinejazyky.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na svokrinejazyky.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

6. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

V prípade, že nastane udalosť vplyvom vyššej moci sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

7. Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako„Zákon o ochrane spotrebiteľa“) je Kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odovzdať tovar Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu sídla Predávajúceho, t.j. na adresu Košická 37, 821 09 Bratislava.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

 • zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho nazdar@svokrinejazyky.sk,

 • osobne v priestoroch sídla Predávajúceho počas otváracích hodín.

Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť takisto aj tento 
formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. 

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

Právo na odstúpenie od zmluvy výslovne neplatí pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

8. Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

10. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

 2. presné označenie Predávajúceho,

 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

 4. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

 5. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho svokrinejazyky.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

11. Záverečné ustanovenia

Pri nákupe tovaru na svokrinejazyky.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na svokrinejazyky.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na svokrinejazyky.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo svokrinejazyky.sk.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na svokrinejazyky.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na svokrinejazyky.sk .

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

PRIVACY & SAFETY

Informácia o spracovávaní a ochrane osobných údajov

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“)

tento dokument obsahuje informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť

Svokrine jazyky s. r. o., so sídlom Košická 37, 821 09 Bratislava, IČO: 52 096 092, DIČ: 2120901640, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 133473/B

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“), môže spracovávať (t.j. získavať, zaznamenávať, uchovávať a poskytovať) osobné údaje získané od používateľov webovej stránky www.svokrinejazyky.sk (ďalej len
„webstránka“).

Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa pre spracovanie osobných údajov užívateľov webstránky je možné kontaktovať e-mailom na adrese nazdar@svokrinejazyky.sk.

Prevádzkovateľ je pevne odhodlaný chrániť súkromie užívateľov internetu a podporovať dôveru užívateľov v internet. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ neustále vyhodnocuje nové spôsoby ochrany súkromia užívateľov v online prostredí.

Účelom tejto Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov je poskytnúť užívateľom jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania ich osobných údajov získaných Prevádzkovateľom prostredníctvom webstránky. Nižšie uvedený text popisuje, ako Prevádzkovateľ osobné údaje užívateľov získava a ako s nimi po ich získaní nakladá.

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete 

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od Vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme Vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme Vašu e-mailovú adresu,na ktorú vám zasielame potvrdenie a iné informácie týkajúce sa Vašej objednávky, kópiu obchodných podmienok, reklamačného poriadku a formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje.Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Pokiaľ sa na nás obrátite telefonicky alebo nám napíšete správu, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať. 

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom používateľskom profile nám oznámite aj Vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy. 

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. 

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite, a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení .

Komentáre

Pridaním komentáru na webstránku udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie všetkých osobných údajov, ktoré vyplníte vo formulári, prostredníctvom ktorého svoj komentár na webstránku pridáte, alebo ktoré budú v súvislosti s pridaním Vášho komentára načítané z webstránok tretích strán. Jedná sa najmä o Vaše meno a priezvisko, prípadne prezývku, pod ktorou komentár píšete a profilovú fotografiu pripojenú k Vášmu komentáru, pokiaľ komentár píšete ako prihlásený užívateľ webstránky tretej strany (napr. Facebook).

Kontaktné formuláre

Na webstránke získavame aj údaje, ktoré nám poskytujete v rámci kontaktného formulára v sekcii Kontakt (https://www.svokrinejazyky.sk/kontakt) a formulára pri vytváraní konta na webstránke. Ide prevažne o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne aj telefónne číslo, resp. Vaše iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely realizácie komunikácie medzi Vami a Prevádzkovateľom, t.j. na účely odpovedania na Vaše otázky, resp. riešenia Vašich požiadaviek. Pri vyplnení kontaktného formulára udelíte Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na vyššie uvedený účel. V prípade neudelenia tohto súhlasu Prevádzkovateľ nemôže Vaše osobné údaje spracovávať a teda ani odpovedať na Vaše otázky, či riešiť Vaše požiadavky.

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies. Viac informácií na konci tejto stránky a tu: https://svokrinejazyky.sk/cookies/

Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje na to, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou /problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom.

 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa Vám sprístupnia užitočné funkcie(napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme Vás ľahko informovať o tom, kedy bude objednávka pripravený). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k Vášmu užívateľskému účtu.

 • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia Vám zasielame na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že využijete náš kontaktný formulár

 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie Vašich objednávok a správania sa na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

 • Osobné údaje obsiahnuté v komentároch pridaných na webstránku používame spolu so samotnými komentármi prostredníctvom ich zverejnenia na webstránke na obohatenie obsahu webstránky a na prezentáciu vzťahu verejnosti a zákazníkov k našim produktom a službám. 

 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších závažných dôvodov.

Na akých právnych základoch spracovávame Vaše osobné údaje

Plnenie a uzavretie zmluvy 

Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme na to, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho titulu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám môžeme zasielať e-mailové a SMS správy v prípade, že už ste našimi klientmi. 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak Vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili Váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že využijete kontaktný formulár.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Z hľadiska Zákona máme postavenie Prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame v súvislosti s prevádzkou webstránky, môžu byť spracúvané okrem Prevádzkovateľa ešte nasledovnými príjemcami:

 • právny zástupca Prevádzkovateľa;

 • orgány verejnej moci;

 • subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ zo zákona povinný poskytovať osobné údaje;

 • kuriérske spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru, v súčasnosti ide o spoločnosť: Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B;

 • ďalšie osoby spracúvajúce osobné údaje pre Prevádzkovateľa a v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje spracúvané na nevyhnutne dlhú dobu alebo do odvolania takého súhlasu, maximálne však 5 rokov. 

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v komentári udeľujete pridaním komentára na webstránku na celú dobu od zverejnenia komentára na webstránke po zrušenie samotnej webstránky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nám poskytujete v rámci kontaktného formulára, udeľujete Prevádzkovateľovi na dobu do vybavenia Vášho dopytu/zodpovedania Vašej otázky.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek súhlas odvolať.

Upozorňujeme, že všetky osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a v súlade s nimi.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia technického charakteru. 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké práva máte nad svojimi osobnými údajmi

V súlade s platnými právnymi predpismi máte ako dotknutá osoba právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania Vašich osobných údajov, o spôsoboch nakladania s týmito údajmi ako aj ďalšie práva nižšie uvedené. Vaša žiadosť bude vybavená bezodkladne hneď po jej riadnom doručení Spoločnosti alebo stanovenému Koordinátorovi ochrany osobných údajov. V niektorých prípadoch, kde sa od nás legálne vyžaduje spracovávať Vaše údaje spôsobom, akým to robíme, musíme odmietnuť vyhoveniu vašim požiadavkám, avšak v takomto prípade Vám uvedieme naše dôvody.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM – máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom. To zahŕňa najmä tieto informácie:

 • účely spracovávania – prečo máme Vaše osobné údaje;

 • kategórie osobných údajov – aké kategórie údajov máme;

 • čo robíme s Vašimi osobnými údajmi;

 • kto má prístup k Vašim osobným údajom (a kde sa nachádzajú);

 • kam môžu byť prenesené Vaše osobné údaje;

 • ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje;

 • ak ste neposkytli svoje osobné údaje priamo nám, ako sme ich získali;

 • ohľadom Vašich práv podľa platných zákonov a informácie ohľadom možnosti obmedziť spracovanie; 

 • ak použijeme vaše osobné údaje na akékoľvek automatizované rozhodovanie a ako to urobíme. 

OPRAVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate.

VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – Ak už s nami nechcete komunikovať alebo nechcete, aby sme mali vaše osobné údaje, máte právo požiadať nás o vymazanie všetkých Vašich osobných údajov z našich systémov. Berte však na vedomie, že môžu existovať právne záväzky, ktoré musíme dodržiavať, a ktoré nás nútia zamietnuť Vaše požiadavky. Ďalej tiež v súlade s platnou legislatívou vymažeme (a zaistíme vymazanie zo strany spracovateľov, ktorých poverujeme) Vaše osobné údaje v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ktorý ste nám predtým poskytli.

ODVOLANIE SÚHLASU – Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. V takom prípade, ak neexistuje iný právny základ na ďalšie spracovávanie, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu zmažeme. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej správy na adresu nazdar@svokrinejazyky.sk.

PRENOSNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – Máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov na ich prenos do inej spoločnosti.

PRÁVO NAMIETAŤ – V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovávaniu. Pokiaľ sa v takom prípade nepreukážu naše oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sa nepreukáže, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

OBMEDZIŤ SPÔSOB, AKÝM POUŽÍVAME A SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE – Máte tiež právo povedať nám, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje konkrétnym spôsobom (napríklad nechcete, aby sme Vás profilovali z marketingových dôvodov alebo Vám posielali marketingové správy).   

SŤAŽNOSŤ NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracovávania vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27. Internetová stránka úradu www.dataprotection.gov.sk. Oceníme však, ak prípadné problémy budete riešiť najprv s nami a sme presvedčení, že spoločne nájdeme riešenie.

Vaše otázky k tejto Informácii o spracovávaní a ochrane osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tejto Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese nazdar@svokrinejazyky.sk.

Vyhlásenie o spracovávaní údajov z online prostredia a o súboroch cookies

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ O SÚBOROCH COOKIES ?

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že náš web https://www.svokrinejazyky.sk používa cookies.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. 

Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi. S využitím poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri návšteve našej stránky zhromažďujeme určité údaje, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci prechádzajú po internetovej stránke https://www.svokrinejazyky.sk/ a vytvárať tak kombinované štatistiky o používaní internetovej stránky. Medzi tieto informácie patrí najmä IP-adresa, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok a odkazy na veci, ktoré Vás zaujali, a na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach používame súbory cookies, pixelové značky, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať.

Informácie získané na základe vyššie uvedených postupov využívame na poskytovanie relevantnejšieho obsahu na našej internetovej stránke, na meranie efektivity našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov ako aj  na zlepšenie vašej skúsenosti a celkového dojmu z prehliadania našej stránky. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb, ktorí za účelom odosielania cielenej reklamy  môžu zhromažďovať informácie o Vašich návštevách na našej internetovej stránke prostredníctvom využitia pixelových značiek ako aj ďalších obdobných e-technológií.

PRÁVNY ZÁKLAD

V prípade, ak pri zaznamenávaní bude možné identifikovať osobu, ktorá si prehliada našu webovú stránku, pôjde o spracovávanie osobných údajov. Toto spracovávanie vykonávame vo všeobecnosti na právnom  základe Vášho súhlasu. Pokiaľ ide o spracovávanie vašich údajov súvisiacich najmä so sledovaním vašich aktivít a ich vyhodnocovaním, pôjde o právny základ – oprávnený záujem spoločnosti, teda náš záujem ponúknuť Vám čo najefektívnejšie nastavenie služieb počas vašej aktivity vo vzťahu s našou spoločnosťou a to aj zahŕňajúc priamu reklamu.

DOBA UCHOVÁVANIA

Údaje súvisiace s prehliadaním našej webovej stránky sú uchovávané v závislosti od vášho nastavenia cookies. Údaje ,ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame počas dĺžky trvania Vášho súhlasu alebo počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou, v opačnom prípade sa bude jednať o anonymizované údaje.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

WHOLESALE INQUIRIES

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your wholesale inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 
PAYMENT METHODS
 • Credit / Debit Cards

 • PAYPAL

 • Offline Payments